Skip to content

Disclaimer

Populaire namen

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://babyuitzetvergelijken.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Zwanger en nu. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Babyuitzet vergelijker streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Babyuitzet vergelijker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Babyuitzet vergelijker, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Babyuitzet vergelijker te kunnen raadplegen. Babyuitzet vergelijker is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Babyuitzet vergelijker verkregen is.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Deze website bevat links naar websites die niet door Babyuitzet vergelijker worden beheerd. Babyuitzet vergelijker neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites. 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op https://babyuitzetvergelijken.nl is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Babyuitzet vergelijker is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Babyuitzet vergelijker.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://babyuitzetvergelijken.nl/ op deze pagina.